spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 25 de març de 2015

Roda al món i torna al Born

Sobre el Decret Llei 1/2015 de mesures urgents per a la mobilització d’habitatges

La transformació de l’activitat política en acció de govern es fa mitjançant normes jurídiques i actes administratius, i l’activitat de l’administració es o bé servei públic o bé intervenció administrativa o bé activitat de foment.

Es per això que en un excés d’ideologia no contrastat ni amb models comparats com va posar en evidència el Dictamen 282 del Consell Consultiu, ni amb la nova realitat de parc vacant provinent dels estocs provocats per la bombolla, el Govern amb la Llei 9/2011 va decidir desapoderar a les administracions publiques catalanes del mecanisme d’intervenció administrativa per tal que quan convingués, es pogués garantir la funció social del dret de propietat mitjançant l’expropiació temporal de l’usdefruit en casos de desocupació sense causa justificada.

Els acords polítics amb ERC a l’Acord de Governabilitat i la pressió social han fructificat en un futur impost sobre els habitatges desocupats, i que els ajuntaments hagin iniciat la pressió sobre els habitatges desocupats per la via de la sanció per incompliment de la funció social del dret de propietat, mesura totalment compatible amb la fiscal.
La realitat de la insuficiència dels Fons Social d’Habitatge creat per l’Estat el 2013, poc més de 1000 habitatges a Catalunya, la impossibilitat fins ara de forçar tot i els diferents mandats parlamentaris la creació d’un Fons de Lloguer Social a Catalunya amb una part significativa dels habitatges de la SAREB i les entitats financeres tot i les recomanacions del Síndic el 2012, i la constatació de la seva venda a Fons d’Inversió, han fet al Govern redescobrir les virtuts de la intervenció administrativa per utilitzar-la quan convingui. De fet el Govern va anunciar el gener d’enguany la inspecció de l’ocupació dels habitatges protegits promoguts entre els anys 2007 i 2013. Més val tard que mai. De fet per fer coses calen diners, però amb caràcter previ, normes que t’habilitin....

Ara es recupera de manera temporal fins el 2021, (Perquè Fins el 2021?) l’expropiació de l’usdefruit dels habitatges afectats per execucions hipotecàries que estiguin desocupats per falta de conservació. ...I la resta?. D’altre banda el mecanisme de deducció del cost de les obres de rehabilitació del preu just de l’expropiació ja estava previst a la Llei del dret a l’Habitatge abans que CiU la modifiqués.

També s’estén, amb el mateix mecanisme el dret de tempteig i retracte existent a favor de la Generalitat per les transmissions d’habitatge protegit, als habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària, per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social evitant la pressió dels ocupants en casos de transmissió a fons d’inversió. No queda clar però si la mesura es d’aplicació a les transmissions que pugui fer la Sareb o entitats financeres dels seus estocs directament a fons d’inversió. De nou la mesura decau al cap de 6 anys. Perquè?

Més enllà de precisions sobre la creació del Registre d’habitatges buits, manca de previsió del termini per fer el reglament del registre, etc que poden ser millorats si es dona l’oportunitat en seu parlamentària, saludem la iniciativa però apostant per la seva plena operativitat, lluny del si però no, no fos cas que ens diguin que hem rodat el món i tornat al Born.


Francesc Sutrias i Grau
President de la Sectorial de Política Territorial

Francesc Sutrias
Francesc Sutrias

© 2020 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web