spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

El Punt Dimarts, 9 de maig de 2006

Valors republicans per a noves problemàtiques locals

JAUME OLIVERAS
Secretari de Política Municipal d'Esquerra

Amb el pas del temps, els municipis catalans han d’anar afrontant noves problemàtiques, d'acord amb els canvis socials que es produeixen a la nostra societat. Avui, el repte dels nostres Ajuntaments és ser capaços de donar resposta a situacions tan diverses com el creixent envelliment de la població, el paper dels serveis socials, l'educació, les polítiques de seguretat, la gestió de l'espai públic, l'habitatge o l'impuls de l'economia del coneixement. Aquest conjunt de problemàtiques reclama l'existència d’un model de convivència nou, basat en els principis del republicanisme: el civisme, la cohesió, la identitat i la sostenibilitat com a valors fonamentals de la nostra societat.

Cal treballar per aconseguir municipis més cívics, on l'acció de govern estigui basada en el bé comú, i on l'educació no s'entengui exclusivament com un període d'instrucció, sinó que cal que valors com la llibertat, la convivència, l'interès per allò públic i la responsabilitat individual s’adquireixin ja des de ben petits i es desenvolupin al llarg de tota la vida.

La cohesió ha de ser també un dels eixos vertebradors dels nostres municipis. Calen polítiques adreçades al benestar de les persones, on s'eviti l'exclusió social i s'opti per la igualtat d'oportunitats per accedir als serveis públics, fugint de clientelismes. Un municipi més cohesionat també s’aconsegueix amb el foment de la interrelació generacional i el suport al teixit associatiu com a element d'integració a la vida pública.

D'altra banda, la cohesió i el civisme ens han d'ajudar, sens dubte, a reforçar la identitat pròpia del municipi, aquells elements que el singularitzen i el fan diferent de la resta. Reforçar la identitat dels nostres municipis fa que la societat s'identifiqui i respecti els béns comuns que la conformen des de la llibertat individual de cada ciutadà. Els governs locals han de saber quins són aquells aspectes del poble o la ciutat que destaquen com a propis: cultura i memòria col·lectiva, patrimoni, paisatge, economia local... Tots ells repercutiran en la construcció d'una identitat definida i consolidada que, a la vegada, reforçarà la identitat nacional.

I ja per últim, és necessari parlar de municipis sostenibles. Només cal fer una ullada al creixement urbanístic que estan protagonitzant molts municipis per adonar-se que des dels ajuntaments cal prioritzar polítiques que fomentin l'ús racional i l'estalvi. No solament es tracta de potenciar i facilitar els desplaçaments a peu i en transport públic, sinó que també cal innovar en sistemes que potenciïn el consum racional dels recursos naturals i que permetin recuperar la qualitat ambiental dels municipis. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte i valorar la incorporació d’activitats econòmiques vinculades a l'economia del coneixement i a les noves tecnologies. Amb tot, dins d'un municipi sostenible, que basi la planificació d'avui en la realitat immediata però també en la futura, l'espai públic com a tal s'ha de resituar com a eix de la política urbanística; és a dir, el disseny, la gestió i el manteniment de l'espai públic han de recollir les necessitats de la ciutadania.

Municipis més cívics, cohesionats, amb una identitat pròpia i un creixement sostenible. Aquests quatre eixos reuneixen els requisits per conduir les polítiques locals dels propers anys, en el marc d’un model republicà basat en la llibertat, les polítiques d'igualtat i en el respecte dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web